Dette er det første av tre nivå i NFF Kvalitetsklubb.

Målet med kvalitetsklubb er å stimulere til god klubbutvikling som vil forsterke heilskapen. Godt strukturterte klubbar tiltrekke seg frivillige og gir ein god grobotn for sunn barne- og ungdomsidrett.

NFF har delt kvalitetsklubb inn i 4 fagfelt; Aktivitet, Organisasjon, Kompetanse og Samfunn- og verdiarbeid.

 

Det er krevjande å lukkast med å tilrettelegge for alle med mykje og god aktivitet. Ein rekrutteringsplan med ansvarlige bidreg til ein stabil og forutsigbar klubbdrift. Dommarane har ein narturleg plass i klubben, og må rekrutterast tidleg og breidt. Sporsplanen sikrar kvalitet på treningsfeltet og kamparenaen, og krev solid implementering og oppfølging av klubben sine trenarar gjennom trenarveiledar / SU.

1.1 Rekruttering

Klubben skal ha ein plan som skildrar korleis vi rekrutterar dei nye årskull med spelarar, og korleis spelarar blir tatt i mot og gitt eit likeverdig tilbod. Rekrutteringsarbeidet er kanskje ein av dei mest viktige aktivitetane vi utføre. For å sikre kontinuitet i vårt arbeid og for å unngå at årgangar fell vekk, så er det vesentleg at vi har ein skildring i korleis vi rekrutterar nye spelarar.

AHIL rekrutteringsplan

AHIL rekrutteringsansvarleg

AHIL oppstartstrening

1.2 Sportsplan.

Sportsplanen er vårt styringsverkøy og hjelpemiddel for trenar og lagleiar. Lagleiar skal, saman med trenar, finne kva reglar og retningslinjer som gjeld ved påmelding av lag, turneringsbestimmingar osv. Med utgangspunkt i våre verdar og målsetningar legg sportsplanen grunnlaget for "flest mogleg - lengst mogleg - best mogleg" i eit trygt og utviklande miljø for alle. Det er rett og slett da viktigaste reidskapet for at "klubben er sjef".

Sportsplan.

Her kan du og lese om korleis AHIL fotball ønsker å opptre sportsleg, kva vi har fokus på ved dei forskjellige årstrinna, reglar for hospitering, turneringspåmelding osb. SU reviderer sportsplan og styret godkjenner.

AHIL Sportsleg Leiing

1.3 Trenarveileder

Klubben skal ha ein person som er ansvarleg for oppføring av trenarane. Vi som klubb står fritt til å bestemme kva oppgåver som skal legges til trenarveilder i eigen klubb, men NFF meinar at det er vesentleg at rolla er knytt opp mot oppfølging av aktivitet i henhold til sportsplan og vidare trenarutvikling. Det sentrale i NFF Kvalitetsklubb 1 er at rolla er etablert, og at det føreligg ei rolleskildring.

Trenarveileder i AHIL og stillingsinnstrukst

1.4 Dommarveiledar

Rekruttering og oppfølging av dommarane er ei kjerneoppgåve i klubben. Aktivitetane våre er heilt avehengig av at barn og unge blir inspirert til å bli fotballdommere. Som kvalitetsklubb må vi ha ein dommaransvarleg, som er ansvarleg for å rekruttere og følge opp dommarar. Vi er så heldige å ha Vilde Mattevik Vilnes i denne rolla.

AHIL Dommaransvarleg og plan dommarutvikling

Forenkla dommarrekning

1.5 Lagleiar

Vi må spele kvarandre gode og tilstrebe eit godt inkluderende miljø for trenarar og lagleiarar. Det er blitt utarbeid eit dokument for lagleiarar som eit hjelpemiddel.

AHIL Sesongplanlegging og retningslinjer for kampavvikling

Mal - Foreldremøte

 

2.1 Klubbhandbok

"Klubben som sjef" er eit begrep som skildra ein god organisert struktur som ikkje er personavhengig. Ein godt strukturert klbub som vil behalde og rekruttere frivillige er avhengige av hensiktsmessige ansvarsfordelingar, klare rolleskildringar og god økonomistyring. Ei klubbhandbol gir ei heilskapleg oversikt over vår struktur og roller.

AHIL Klubbhandbok

Her skal du finne svar på det du måtte lure på om AHIL fotball, sit du framleis igjen med spørsmål så er ikkje klubbhandboka tilstrekkeleg. Styret reviderer denne fortløpende, og den som du finn på linken under er den siste reviderte versjonen.

2.2 Organisasjonskart

Strukturerte og bevisste klubbar får fleire tillitsvalgte, eit godt omdømme, trivsel, ein solid organisering og betre og fleire fotballspelarar. Ein tydleg klubbidentitet styrar klubbkjensla og forenkla klubbdrifta. Tilhøyrighetkjensle gir engasjement, eigarforhold og ønske om å bidre.

Organisering og roller i AHIL fotball

Klubblova til AHIL

Ihht til NIF skal idrettslaga ha ei klubblov. Denne er det hovudlaget som har utarbeidd og reviderar. 

2.3 Økonomistyring

God økonomistyring gir oss og våre tillitsvalgte ein tryggleik. Lagleiar og trenar til det enkelte lag treng kjenne til klubben sitt lovverk og klubben sine reglar. Dette gir eit tryggleik til å kunne påta seg verv, at vi har ein god struktur og gir informasjon om kva som gjeld av krav.

AHIL Økonomistyring

2.4 FIKS

Vi må forhalde oss til NFF sitt administrative datasystem som heiter FIKS. Detter er eit viktig IT-verktøy som er meint til å forenkle klubbkvardagen ved å gjere det enklare for oss å utføre viktige administrative arbeidsoppgåver. Vi nyttar FIKS til å sikre at spelarar er forsikra, at trenarar har riktig kompetansenivå, kan melde på lag i serien, registrere kamprapporter, involvere frivillige til å påta seg naudsynte klubb- og lagsroller, og ikkje minst - FIKS er eit styringsverktøy for å kunne bli/være ein kvalitetsklubb.

AHIL Stillingsinnstruks til FIKS ansvarleg

AHIL Overgangsansvarleg

AHIL Arbeidslogg FIKS

2.5 Kvalitetsklubbansvarleg

Hensikta med denne rolla er å sikre vårt fokus og kvalitet på dei grunnleggande oppgåvene som ligger til Kvalitetsklubbkonseptet. Kvalitetsklubb ansvarleg skla ha inngåande kunnskap om konseptet, og være ein aktiv pådrivar for å kommunisere kva NFF legg i god kvalitet i vårt planverk i praksis. KK-ansvarleg skal være klubben sin overordna kontaktperson mot krets og forbund, og han skal sette kvalitetsklubbkonseptet på agendaen til styret slik man etterlev dei rentningslinjene som er lag.

AHIL Stillingsinstruks Kvalitetsklubbansvarleg

2.6 Årshjul

AHIL årshjul 2022

2.7 Øvrige stillingar

Rolleskrilding materialforvaltar

Rolleskildring jenteansvarleg

Rolleskrilding Konglerikeansvarleg

Rolleskrilding marknadsansvarleg

2.8 Politiattest

Det er eit krav om at alle som har eller skal ha eit tillitsforhold til barn og unge i AHIL fotball skal framvise gyldig politiattest.

AHIL Stillingsinnstruks Politiattestansvarleg

AHIL Skriv til person som må ha politiattest

AHIL oversikt politiattest i AHIL fotball

NFF har ei rekkje utdanningstilbod. Det er avgjerande for dei tillitsvalgte at dei får tilgang på den kompetansa som vervet krev. Betre kvalifiserte tillitsvalgte gir ein betre fotballaktivitet for barn og unge. Det er eit mål for oss at utdanninga så langt det er mogleg blir tilbudt i vårt nærmiljø. Vi som kvalitetsklubb har god kompetanse i nøkkelrollene.

Leiarkompetanse er eit nøkkelord for god styring av ein klubb, og fleirtalet av klubben sitt styre skal ha NFF sitt leiar 1 kurs.

Trenarkompetanse er eit av NFF sitt viktigaste satsingsområder. Dyktige trenarar er avgjerande for kvaliteten på aktiviteten. Ein god trenar er både ein god leiar og har fotballfagleg innsikt. Vi som kvalitetsklubb har satt utdanning av trenarar i system.

– BARNEFOTBALL (6-12):

 • En trener pr. lag med minimum barnefotballkvelden
 • En trener pr. årskull med minst ett delkurs fra NFF Grasrottreneren


– UNGDOMSFOTBALL (13-19):

 • En trener pr. lag med ungdomsfotballkvelden
 • En trener pr. årskull med NFF Grasrottreneren

AHIL Kompetanseplan

AHIL Kompetanseoversikt

 

Verdiarbeidet er sentralt i NFF Kvalitetsklubb. Verdisett og Fair Play skal prege all aktivitet i klubben. Trygge rammer for våre aktiviteter er eit felles ansvar. Vi skal sørge for at viktige rutiner som politiattest er ivaretatt. gjennom vår aktivitet er det gode høve for sette samfunnsutfordringar på agendaen, som til dømes rusførebygging, trafikktryggleik og doping.

4.1 Verdisett

For ein Kvalitetsklubb er det viktig å tydleggjere ei sett av grunnleggande verdiar for klubben som skal gjelde for både aktive og tillitsvalgte. Verdiane skal hjelpe til å skape eit godt klubbmiljø kor vi tek vare på kvarandre og behandlar kvarandre med respekt. Verdiane dannar grunnlaget for god oppførsel og gode haldningar, og hjelper oss til å framstå slil vi ønsker i alle samanhengar, uansett om det gjeld på trening, møter eller i kamp.

AHIL Verdisett

4.2 Heimekampar

For å skape gode rammer rundt alle barne- og ungdomskampar i klubbregi, både seriekampar og turnering, skal vi gjennomføre kampar etter NFF sine retningslinjer og Fair Play kriterier.

AHIL Gjennomføring av heimekampar

AHIL Kampvertoppgåver

Reglar for baneinndeling

4.3 Fair Play

Les om Fair Play i AHIL Fotball her.

AHIL stillingsinnstruks Fair Play ansvarleg

Fair Play kontrakt spelere

Fair Play kontrakt trenarar

4.4 Trygge rammer

All aktivitet i fotball-Noreg bgger på NFF sine verdiar tryggleik, glede, respekt og likeverd. Aktivitetane skal føregå innanfor rammer kor alle oppleve trygghet. Dette innebær klare haldningar og bekjemping av og praksisnære reningslinjer for rus, dop, mobbing, vald, rasisme og bekjemping av seksuelle overgrep og trakkasering. Trivsel og tryggleik er fundamentalt for god sportsleg utvikling, og ein klubb som har tydleg kommuniksert og gjennomarbeida haldningar og praksis på dette feltet, vil kunne få ei auke i rekruttering, mindre fråfall og eit godt omdømme. Ein kvalitetsklubb skal velge seg minst eit emne årleg å gjere seg kjent med temaet og utarbeide og implementere reningslinjer for alle aktivetar i klubben sin regi.

Temaer som ein kvalitetsklubb skal arbeide med er:

 • Eat Move Sleep
 • Seksuelle overgrep og trakassering
 • Doping
 • Alkohol
 • Trafikksikkerhet
 • Kampfiksing og spilleavhengighet
 • Mobbing og rasisme (som inngår i Fair play)
 • Skader og forsikring

For 2022 er temaet trygg på trening. Kurs i regi Redd Barna, og dette kurset er lagt til i kompetanseplanen vår.

Trygge rammer

AHIL Beredskapsplan for håndtering av seksuelle overgrep

AHIL Etiske retningslinjer for omgang med mindreårige

 

Ytterlegare dokument.

Årsmelding mal

Bortekampsatsar AHIL

Policy for reiser på bortekamp

Reiserekningsmal