Som ein del av det haldningsskapande arbeidet i AHIL-fotball er Fair Play noko som skal være på dagsorden hjå oss, og skal være eit naturleg emne på alle styremøter, møter i SU samt på trenar- og lagleiarmøte.
Vi som er vaksne i AHIL-fotball har ein enorm påverkningskraft ovanfor spelarane i klubben, og det er viktig at vi nyttar oss av dette når det gjeld gode haldninger, toleranse og respekt for kvarandre og idretten vår.
Det er mange unge spelarar i AHIL som ser opp til eldre spelarar og trenarar i klubben.
 
 
Alle som ønsker å spele fotball er hjarteleg velkomne til å spele fotball i AHIL, og vi som klubb legger opp til at alle som ønsker skal få eit tilbod om å få spele fotball anten om ein er 13 år og aldri har spelt fotball før, eller om ein kjem frå Bulandet eller Kvammen og blir dermed ein "ekstra" utgift å ha med grunna transport og tilrettelegging. Ingen skal bli stengt ute grunna sosial eller kulturell bakgrunn, eller på grunn av andre ting som kjønn, alder, seksuell orientering.
Vi er mange engasjert i fotballen i AHIL, og vi har alle har eit ansvar om å forsterke det gode fotballmiljøet som er.
Spelarar, trenarar, lagleiarar, dommarar, kampvertar, foreldre, besteforeldre, publikum, frivillige, sponsorar med fleire. Alle har òg eit ansvar for å påvirke haldningar kor ein oppleve episoder som er prega av manglande respekt og toleranse.
 
Vi er glad for at det ikkje er ein debatt i AHIL-fotball om at Fair Play er med på å øydelegge fotballen for at vi ikkje lenger få gå til i duellar, eller at vi ikkje kan ha naborivalisering til våre naboklubbar. Dette viser at vi som klubb har forstått kva Fair Play er, og kva Fair Play skal bidra til - nemleg å beskytte fotballen sine verdier, sikre at miljøet i- og rundt fotballaktiviteten er prega av tryggleik og respekt, slik at alle som er med kan kjenne at deltaking i fotballen og idrett forøvrig er noko som gir noko tilbake - anten det er som aktiv spelar, som frivillig eller som tilskodar.
 
Når du spør kva Fair Play er, så får vi mange forskjellige svar. På ein Fair Play Natursti i Askvoll i sommar meinte nokre unge AHIL- jenter at det handla om å være grei med kvarandre, eit veldig bra svar forøvrig. Fair Play kan og handle om å syne respekt, om å skape trivsel, å inkludere, om å sjå kvarandre, å skape smil, å syne mot, om å annerkjenne og om å være tydeleg på si eiga rolle i klubben.
 
Fair Play kan være så mangt, men eg trur vi alle er samde i punkta ovanfor og det bodskapet som blir formidla gjennom dei. Alle i AHIL-fotball har eit ansvar til å bidra til å forsterke prinsippa om Fair Play, og ved å gjere dette motarbeidar vi dei heller mørke motsetningane til det som er nemnt ovanfor, nemleg negativitet, juks, hets, mobbing og eksludering.
 
For å bli endå meir bevisst på Fair Play bad vi ungdomslaga i AHIL fotball samt dei frivillige i klubben (styret, SU, trenarar, lagleiarar, rekrutteringsansvarleg, dommarar) om å ta fotballen sitt Fair Play Kurs, og her endte vi opp på over 90% fullført!!
 
Enkelte lag har og byrja med Fair Play skulen anten på eigne treningar eller via Teams.
 
Havtal er sponsor for Fair Play arbeidet i klubben, og som ein del av det haldningsskapande arbeidet i AHIL-fotball har Havtal tatt initiativ at det skal være Fair Play kåringar kvar månad.
 

Havtal har satt saman ein Fair Play jury, som i slutten av månaden vil gå gjennom alle Fair Play bidraga som er kome inn, og det vil blir kåra ein vinnar.Dei måntlege vinnarbidraga går vidare til kåringa årets AHIL Fair Play-pris.Vinnarbidraga vil bli premierte.

E-postadressa ahilfairplay@gmail.com er oppretta, og vi ber samtlege som har bidrag om å sende dette inn til denne adressa.

 

Kva som er Fair Play kan være så mangt, og dette er opp til auge som ser!

Vi håpar dykk vil bidra slik vi får satt Fair Play endå meir på dagsorden i AHIL-fotball.

 

Vi ber personar tilknytt alle lag i AHIL fotball om å dele denne mailen og Fair Play informasjonen med spelarar og føresette på laga dykk er tilknytt, slik alle saman rundt AHIL fotball kan være med på å sende inn Fair Play bidrag. Det er ikkje kun trenarar som ser Fair Play i praksis.

 

Ellers ber vi samtlege lese gjennom AHIL Fair Play dokumentet:

 

Husk Fair Play. Alltid.